Kredyt dla singla - Kredytydlasingli.pl

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Expander Kraków

Oszczędzanie nie jest jeszcze w Polsce dość popularne, choć kwota zdeponowanych w bankach środków sukcesywnie wzrasta. Najbardziej bezpieczną metodą na odkładanie pieniędzy jest lokata, bądź konto oszczędnościowe. Nie bez przyczyny – tam zgormadzone pieniądze chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zysk nie jest może imponujący, ale pewny.

Fundusz powstał w 1994r. na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Regulacje prawne w pełni odpowiadają przepisom unijnym w zakresie gwarancji i terminów wypłaty (Dyrektywa 2009/14/WE).

Głównym celem BFG jest zarządzanie systemem gwarantowania depozytów w Polsce, w tym również tych gromadzonych w SKOK (od listopada 2013r.). Dodatkowo Fundusz pomaga finansowo bankom, których sytuacja stanowi zagrożenie, zajmuje się analizą i gromadzeniem informacji dotyczących podległych podmiotów, budowaniem prognoz.

Ustawa o BFG wskazuje na kwoty objęte gwarancjami. Wypłacone mogą być kwoty nie przekraczające 100 000 Euro, co ważne – realizowane w przeliczeniu na złotówki. W przypadku rachunków wspólnych, każdy posiadacz ma prawo do wypłaty wskazanej kwoty. Po otrzymaniu od upadłego listy klientów upoważnionych do wypłaty BFG podaje te informacje do publicznej wiadomości. Po potwierdzeniu tożsamości kwoty należne wypłacane są w terminie do 20 dni roboczych. Roszczenie przedawnia się po 5 latach od chwili zawieszenia działalności banku. Należności przekraczające limit nie przepadają – mogą być dochodzone z podziału środków uzyskanych w postępowaniu upadłościowym, a w sytuacji przejęcia podmiotu przez inny – przejmowane są przez nabywcę.

Czy wszystkie depozyty podlegają ochronie?

Gwarancja objęte są środki odkładane zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe, środki kas zapomogowo-pożyczkowych, depozyty szkolne, spółdzielni, związków zawodowych czy jednostek kościoła. Z ochrony wyłączone są środki gromadzone przez Skarb Państwa, instytucje finansowe i kilka innych, wymienionych w ustawie.

Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma pieniądze na zwrot oszczędności i pomoc w razie kłopotów bankom?

Środki te , w większości przypadków, pochodzą ze składek, obowiązkowych rocznych opłat wnoszonych przez banki, z funduszy międzynarodowych, częściowo ze środków z budżetu państwa ale i zysków w postaci odsetek od pożyczek jakie udziela bankom, czy nawet kredytu udzielanego przez Narodowy Bank Polski.

Jak widać – można w bezpieczny sposób oszczędzać. Dzięki gwarancjom BFG depozyty, nawet jeśli bank lub SKOK, w którym go posiadamy ogłosi upadłość, nie przepadną. Dysponując większą, niż ustawowa kwota zwrotu, gotówką warto wybrać kilka banków, w których założymy lokaty, konta oszczędnościowe.

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest, przede wszystkim, działanie na rzecz bezpieczeństwa, stabilności banków i Skoków. Dzięki tym działaniom, nadzorowi i prognozom stale wzrasta zaufanie do systemu bankowości w kraju. Polacy coraz częściej odkładają wolne środki na przyszłość.

Sprawdź także najnowsze zestawienia:
najlepsze kredyty gotówkowe dla singli maj 2020
najlepsze kredyty mieszkaniowe dla singli maj 2020
najlepsze konta osobiste dla singli maj 2020
najlepsze lokaty terminowe dla singli maj 2020

KREDYTY HIPOTECZNE MAJ 2020SPRAWDŹ Z EXPANDER
+